TRÁI TIM


Một lần lang thang trên phố
Vô tình rớt mất trái tim
Ngoảnh lại trời thu hoa sữa
Lá bay bay lạc lối tìm


Từ ấy thẫn thờ không nói
Mắt huyền rõi mãi trùng khơi
Cánh chim đại ngàn quên lối
Trái tim nhuộm đỏ góc trời...

Tbach

NQT

Mãi lang thang...mất trái tim
Trái tim có dáng Trái Mìn nên chi
Công Binh kéo đến tức thì
Trái Tim cũng giống viên bi tròn tròn
Thế là một lũ trẻ con
Ném chơi như thể ném còn..đầu xuân !